Õppekorralduse alused

1.      Täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ning kord

1.1  Registreerumine

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab täienduskoolitusasutuse pidaja (edaspidi koolituse korraldaja) veebilehe www.pidevareng.ee kaudu ja e-posti teel info@pidevareng.ee. Registreerumiseks vajalikud andmed on:

 • osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoni number;
 • koolituse õppetasu maksja nimi ja e-posti aadress.

Registreerumine kinnitatakse e-maili kaudu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale registreerumist. Registreerumise võib kinnitamata jätta ja koolitusele mitte lubada isikuid, kes on varasemalt koolituselt välja arvatud vastavalt punktile 1.5.

1.2  Koolitusgrupi komplekteerimine

Koolitusgrupp komplekteeritakse vastavalt registreerumise järjekorrale. Avatud grupikoolitused toimuvad, kui on registreeritud vähemalt kolm osalejat.

1.3  Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise kirjalikul teatamisel vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 100% koolituse õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 4 või vähem tööpäeva enne koolituse toimumise algust, koolituse õppetasu ei tagastata.

1.4  Koolituse katkestamine

Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80%. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (näiteks tervislik seisund), on võimalik vabade kohtade olemasolul, ühel korral, ümber registreeruda mõnele järgmistest sama õppekava koolitustest. Kui samal õppekaval koolitusi planeeritud ei ole, siis võimaldatakse ümber registreeruda mõne teise õppekava koolitusele. Kallimale koolitusele ümber registreerumisel tuleb tasuda koolituste õppetasude vahe. Soodsamale koolitusele ümber registreerudes koolituste õppetasude vahet ei tagastata. Kui ka teistel õppekavadel enam koolitusi ei toimu, siis ümber registreeruda ei saa ning katkestatud koolituse õppetasu ei tagastata.

1.5  Koolituselt väljaarvamine

Koolituselt on õigus välja arvata isikud:

 • kellel on tasumata koolituse õppetasu;
 • kes salvestavad loata koolitust või kes levitavad Pidev Areng OÜ koolitusmaterjale ilma Pidev Areng OÜ juhatuse liikme kirjaliku loata;
 • kes ka peale koolitaja suulist hoiatust ei võimalda koolitajal tagada teistele koolitusel osalejatele positiivset, turvalist ja toetavat keskkonda.

Koolitustelt välja arvatutele koolituse õppetasu ei tagastata.

1.6  Koolituse lõpetamine

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

2.      Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise kord ja tähtaeg, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ning kord

2.1  Õppetasu maksmine

Kui muud kirjalikud kokkulepped makse tasujaga puuduvad, tuleb koolituse õppetasu maksta vastavalt registreerumise kinnituses märgitud maksetähtajale. Õppetasu tuleb kanda Pidev Areng OÜ arveldusarvele. Eesti Töötukassa koolituskaardiga osalejate arvete maksmine on sätestatud dokumendis „Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtted alates 01.05.2019“, mis on leitav Eesti Töötukassa veebilehel.

2.2  Õppetasust vabastamine

Õppetasust vabastamise üle otsustab täienduskoolitusasutus iga juhtumi korral eraldi.

2.3  Õppetasu tagastamine

Kursuse ära jäämisel minimaalse osalejate arvu puudumisel või korraldajast tulenevatel erakorralistel asjaoludel, tagastatakse koolituse õppetasu täielikult. Muud osalejate tehtud kulutused ja saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu. Kui õppetasu kuulub tagastamisele, siis tagastatakse see maksja arveldusarvele kolme tööpäeva jooksul arvates õppetasu tagastatavaks muutumisest.

3.      Muud õppe korraldamise tingimused

3.1  Õppemahu arvestamine

Õppemahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

3.2  Õppekeel ja asjaajamise keel

Õppekavas õpingute alustamise tingimustes on märgitud vastava õppekava õppekeel. Üldjuhul on õppekeeleks eesti või inglise keel. Asjaajamine toimub eesti või inglise keeles.

3.3  Osaleja, koolitaja ning koolituse korraldaja õigused ja kohustused

3.3.1        Osalejal on õigus:

 • enne koolitusele õppima asumist tutvuda õppekorralduse alustega, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
  • valida vastavalt oma huvidele, võimetele ja võimalustele vastav õppekava;
  • osaleda koolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppetegevuses;
  • saada koolituse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjalid;
  • saada koolituse läbimise korral koolitusel osalemist või läbimist tõendav dokument.

3.3.2        Osalejal on kohustus:

 • järgida üldtunnustatud käitumisnorme;
 • esitada koolitusele registreerumisel tõesed andmed (osaleja ees- ja perekonnanimi, e-post, telefon, osaleja isikukood ning arve tasuja nimi ja e-post).

3.3.3        Koolitajal on õigus koolitusel osaleja koolituselt välja arvata, kui osaleja rikub punktis 1.5 sätestatut.

3.3.4        Koolitajal on kohustus järgida üldtunnustatud käitumisnorme;

3.3.5        Koolituse korraldajal on õigus väljakuulutatud koolitus ära jätta:

 • kui osalejate minimaalne arv ei vasta punkti 1.2 nõuetele. Sellest teavitatakse osalejaid hiljemalt 3 päeva enne kursuse alguskuupäeva telefoni või e-posti teel;
 • koolituse korraldajast tulenevatel erakorralistel asjaoludel. Sellest teavitatakse osalejaid esimesel võimalusel;
 • klassiruumi koolitus asendada veebikoolitusega, kui Eesti Vabariigi Valitsus muudab koolitusele registreerumise ajal oma korralduse või seadusemuudatusega planeeritud viisil koolituse pidamise seadusevastaseks.

3.4  Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse saamisest. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

3.5  Tunnistuste ja tõendite allkirjastamine ja nende üle arvestuse pidamine

Tunnistus või tõend allkirjastatakse koolituse korraldaja juhatuse liikme poolt. Tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja nende üle peetakse arvestust digitaalselt. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada nii paberil kui ka digitaalselt.